Compare Listings

Waarom een taxatierapport ?

De waarde van een woning in het taxatierapport is belangrijk voor een koper, verkoper, geldverstrekker, verzekering, overheid en belastingdienst.
Een deskundige die bij uitstek die waarde objectief kan bepalen is de gediplomeerde en erkende Register -Taxateur onroerende zaken (RT).

Doel van de taxatie

Een taxatierapport kunt u om verschillende redenen nodig hebben:
•  U wilt in aanmerking komen voor een financiering in verband met aankoop, verkoop of oversluiting van de hypotheek
•  U heeft behoefte aan advies in verband met een beslissing inzake de aankoop of verkoop van een woning
•  U wilt weten wat de waarde van uw woning is volgens de Wet Onroerende Zaken (WOZ)
•  U heeft te maken met een boedelscheiding
•  U wilt uw woning laten verzekeren

Taxatiewaarden

Het doel van een taxatie staat namelijk in relatie tot verschillende soorten waarden. U kunt de volgende soorten waarden in een taxatierapport tegenkomen:
•  De Marktwaarde.  Dit is de waarde vrij van huur en gebruik.
Deze waarde is ook van belang bij het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
•  De Marktwaarde voor en na verbouwing in het geval u een verbouwing wilt financieren en laten uitvoeren.
•  De Marktwaarde in verhuurde staat in het geval de woning verhuurd is of wanneer u de woning gaat verhuren
•  Executiewaarde: de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop; deze waarde wordt alleen nog maar gebruikt in het geval van een taxatie voor Bijzonder Beheer
•  Herbouwwaarde: de kosten van een nieuwe, gelijkwaardige woning na bijvoorbeeld brand; nodig als u een opstalverzekering wilt afsluiten.
•  Waarde in het economische verkeer: gevraagd door de belastingdienst voor de bepaling van onder andere de  vermogensbelasting en het eigenwoningforfait aan de hand van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
De door de gemeente vastgestelde waarde geldt voor 1 jaar.  De gemeente gaat altijd uit van de waarde van het onroerend goed vrij van verhuur en gebruik , erfpacht en overige zakelijke lasten. Als  eigenaar kunt u inzage krijgen in het taxatierapport en de beoordelingscriteria. Bent u het niet eens met de  taxatie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen en een contra-expertise door uw Register-Taxateur laten uitvoeren.

Werkwijze taxatie

Bij een taxatie dient de taxateur diverse akten en documenten te raadplegen zoals eigendomsbewijs, erfpachtakte, verklaring van erfrecht, akte van scheiding en deling en in het geval van een appartement: akte van splitsing, jaarstukken VvE waaronder de balans, exploitatieoverzicht, notulen, meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), periodieke en eenmalige bijdragen.
In het geval van een verbouwing zal er een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden moeten worden opgegeven en een opgaaf van de hiermee gepaard gaande kosten aan de hand van de offerte van de aannemer met een plattegrond of tekening.

De taxateur let bij de taxatieopname op de volgende aspecten: de staat van onderhoud, de inhoud en oppervlakte, de functionele indeling, de constructie en de gebruikte materialen alsmede de kwaliteit ervan, de mate van isolatie en energiezuinige maatregelen, de juridische aspecten ten aanzien van de woning en de grond, de ligging en de omgeving van de woning.

Verder informeert hij meestal bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verricht hij een kadastraal onderzoek om zijn gegevens met die van het Kadaster te vergelijken. Ook belangrijk is de marktsituatie: de verhouding tussen vraag en aanbod.
Uw taxateur legt zijn bevindingen vast in een taxatierapport. Verschillende taxateurs kunnen een verschillende taxatie geven, omdat het om schattingen gaat. Binnen bepaalde marges mogen de taxaties daarom van elkaar afwijken.

Taxatie met validatie

Bij een aanvraag in het kader van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal een gevalideerd taxatierapport moeten worden opgesteld. Dit houdt in dat het taxatierapport door een onafhankelijk en door een door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) erkend instituut moet worden goedgekeurd.
In Nederland is er nog maar één instantie die zich bezighoudt met de validatie (goedkeuring) van het taxatierapport en dat is het NWWI. Deze afkorting staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Voor validatie van een rapport rekent het instituut een vast tarief dat aan u als consument wordt doorberekend.

Als register makelaar-taxateur zijn wij aangesloten bij het NWWI en het NRVT, het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs. Deze instantie is belast met tuchtrechtspraak.

Wij verzorgen graag voor u een taxatierapport. Een taxatierapport dat door ons is opgesteld wordt gegarandeerd geaccepteerd door de bank.

Verwerking aanvraag taxatierapport

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als het een oversluiting hypotheek betreft maken wij met u meteen een afspraak voor de taxatieopname.

Als het een aanvraag betreft vanwege de financiering ten behoeve van de aankoop van een woning, maken wij de afspraak voor de taxatieopname met de eigenaar/verkoper of diens makelaar.

Het staat u vrij om bij de taxatieopname aanwezig te zijn, het hoeft echter niet. De inspectie van de woning en de opname duurt in de regel ongeveer 25 minuten en is afhankelijk van de omvang en grootte. Er worden foto’s van diverse vertrekken gemaakt alsmede van de buitengevels. Na de taxatieopname wordt het rapport binnen een paar dagen uitgewerkt. De meeste tijd gaat namelijk zitten in de uitwerking van het rapport, onderzoek naar bouwkundige en juridische aspecten en validatie (goedkeuring) van het rapport.

Zodra het rapport gevalideerd is en de factuur betaald is ontvangt u de gereedmelding van het validatie-instituut NWWI. Met de gereedmelding is het rapport met alle bijlagen digitaal inzichtelijk voor u, uw tussenpersoon en de bank.

Driehoek Makelaardij en Taxaties is ook te vinden op:

taxateur-info.nl

Taxatierapport aanvragen